مسئول بخش: ابوالحسن طوافی

نام بخش: استریلیزاسیون مرکزی          (CSSD) Central Supply Sterilization Department

 

خدمات بخش:

 این بخش به عنوان یک بخش پشتیبانی، اصلی ترین تولید کننده محصولات استریل از جمله تولید گان و لپک مخصوص اعمال جراحی و کلیه ست های جراحی و اعمال کوچک را برعهده دارد.