تاریخ ابلاغ:1401/06/10 تاریخ بازنگری:1401/06/01 تاریخ بازنگری بعدی: 1402/06/01 کدسند: GA/FO/PS/03
باسلام خدمت همکار محترم این فرم در جهت ارتقا سطح فرهنگ ایمنی بیمار طراحی شده است. شایان ذکر است گزارشات خطای ارسالی شما به صورت محرمانه برای کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار ارسال می گردد.