گام شماره 1
کد:GA/FO/PS/04 بازنگری:1400/10/1
اطلاعات دموگرافیک:
گام شماره 2
اطلاعات واقعه:
گام شماره 3