سرپرست واحد

سرپرست اداره ی اقتصاد درمان  ، استاندارد و فناوری سلامت

 سید علی خسروفر

سمت : سرپرست اداره ی اقتصاد درمان ، استاندارد و فناوری سلامت

تلفن داخلی : ۳۶۷

 

 0125503-6a1a2