مسئول واحد

مدیر روابط عمومی معاونت درمان 

فاطمه زمانی

سمت: مدیر روابط عمومی

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

پست الکترونیک: relations1@gerums.ac.ir

تلفن داخلی: ۳۵۶

zamani