گازهای خون

مسئول: پروانه حیدری

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

شماره تلفن داخلی:۳۴۷