آزمایشگاه

مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر کرمی

سوپروایزر آزمایشگاه: مهران رادمرد

تلفن داخلی: ۳۰۵،۳۰۶،۲۱۱

تعداد پرسنل آزمایشگاه: ۱۱ کارشناس آزمایشگاه،۲ کارشناس میکروب شناسی، ۴ منشی

ساعت کاری: شبانه روزی

پذیرش: هر روز به جز روز های تعطیل از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۰

زمان های جواب دهی: از ساعت ۱۱ صبح تا ۷ شب به جز روز های تعطیل

 

آزمایش هایی که در این آزمایشگاه صورت میگیرد:

آزمایش هورمون شناسی، با استفاده از دستگاه الکسیس Elecsys

آزمایش  بیوشیمیایی، با استفاده از دستگاه   Prestige 24i

آزمایش هماتولوژی، با استفاده از دستگاه Sysmexka21

آزمایش الکتروفروز، با استفاده از دستگاه (D10(hplc

آزمایش گاز های خونی، با استفاده از دستگاه تکنومدیا