دفتر معاونت

دفتر ریاست مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی گراش

حلیمه خاتون یوسفی

سمت:منشی دفتر معاونت

مدرک تحصیلی: کارشناسی جغرافیا

داخلی:۳۲۰

jpg