معاون درمان

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

دکتر علیرضا گلستان

سمت: معاون درمان و رییس مرکز آموزشی درمانی

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

پست الکترونیک: darman@gerums.ac.ir

داخلی:۳۲۴ 

golestanal